[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek (spr.) Sędziowie: WSA Grażyna Firek WSA Jarosław Wiśniewski Protokolant: Tomasz Famulski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 r. sprawy ze skargi Szpitala [...] w K. na decyzję Zarządu Województwa M. z dnia 27 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z 29 listopada 2016 r. nr [...], II. zasądza od Zarządu Województwa M. na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 5.417,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 00/100) UZASADNIENIE Zarząd Województwa decyzją z dnia 29 listopada 2016 r. nr [...] zobowiązał Beneficjenta - Szpital Specjalistyczny im. [...] Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w K. zwrotu części dofinasowania w kwocie 142.914,96 PLN wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 nieprawidłowości przy wykorzystywaniu środków finansowych otrzymanych przez Beneficjenta ze środków ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   Zamawiający w § 16 umowy przewidział kary umowne za niedotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia

2   -   przejrzystości i jawności procedury, zasada równości oraz zachowania uczciwej konkurencji. Z

3   -   dofinansowania oraz przed powstaniem po stronie organu uprawnienia do żądania od

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28