Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-01-24, KIO 75/18 premium

Sygn. akt KIO 75/18 Sygn. akt: KIO 75/18 WYROK z dnia 24 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2018 roku przez odwołującego: T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. B.Firma Handlowo - Usługowa VENUS ul. Jerzmanowskiego 14; 30-836 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ul. Park Kingi 1; 32-020 Wieliczka przy udziale przystępującego po stronie zamawiającego: P. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. Bi. Bielicztrade ul. Kielecka 23; 26-067 Promnik orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz nakazuje sprostowanie w trybie oczywistej omyłki pisarskiej rozbieżności w ofercie odwołującego całkowitego wynagrodzenia w opisie cyfrowym i słownym z uwzględnieniem sprostowania odwołującego w piśmie z dnia 29 grudnia 2017 roku. 2. kosztami postępowania obciąża Kopalnię Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ul. Park Kingi 1; 32-020 Wieliczka i: 2.1. zalicza w poczet ...

Przykładowe fragmenty dla hasła złożył dwie oferty

1   -   ustawy poprzez uznanie, że wykonawca złożył w ramach jednej oferty dwa równoważne oświadczenia woli w przedmiocie

2   -   za realizację przedmiotu zamówienia na dwa sposoby, a Wykonawca w złożonej ofercie uczynił temu wymaganiu zadość — nie

3   -   właśnie podejmowane przezeń próby interpretacji złożonego w ofercie oświadczenia woli odnoszące się do uprzywilejowania jednego z dwu równolegle wyrażonych oświadczeń uchybiają normie

+206 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28