powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii Żądania strony skarżącej Stwierdzenie, że pozwana nie ustanawiając wzgl. nie przekazując Komisji informacji o tym - za wyjątkiem art. 46 i 47 w krajach związkowych Wiedeń, Styria i Karyntia - przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji[1] uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tej dyrektywy; nałożenie na pozwaną, na podstawie art. 26 ust. 3 TFUE, zapłaty kary pieniężnej w wysokości 52 972 EUR dziennie w związku z uchybieniem obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu transpozycji; obciążenie pozwanej kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Na podstawie art. 51 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016 r. przepisów do dostosowania ich prawa krajowego do zobowiązań wynikających z ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.