powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy) Strona przeciwna: Republika Austrii Żądania strony skarżącej Strona pozwana wnosi do Trybunału o: stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE[1] , a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, strona przeciwna uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy; nałożenie na stronę przeciwną, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 42 377 EUR ze względu na uchybienie obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu transpozycji; obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zgodnie z art. 106 ust. 1 dyrektywy 2014/25/EU państwa członkowskie były zobowiązane do ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.