powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek i G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii Żądania strony skarżącej Strona pozwana wnosi do Trybunału o: stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE[1] z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy; nałożenie na Republikę Austrii, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 42 377 EUR ze względu na uchybienie obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu transpozycji; obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2014/24/EU państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów krajowych niezbędnych do dostosowania ich prawa krajowego do ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.