21 / 257 BzG Prasa z dnia 2016-09-15, Zamówienia publiczne w Irlandii Zamówienia publiczne w Irlandii, BzG Prasa, 2016-09-15

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2016

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Metryka

Brak informacji o skargach
Powołano w sprawach: C-456/08
Nie powołano żadnej sygnatury

Tezy

Dodane przez SzuKIO:

Sentencja


Piasta Dariusz

BzG 3/2016

Zamówienia publiczne

Wprowadzenie

Irlandia (irl. Éire ang. Ireland),państwo członkowskie

UE, zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Powierzchnia kraju

wynosi 70.273 km², zaś liczba ludności 4,6 mln. Walutą jest euro.

Irlandia nie leży na szlaku naszych popularnych wycieczek turystycznych, a

szkoda, bo poza urokliwymi krajobrazami, może poszczycić się zabytkami starszymi

niż Wielka Piramida w Gizie.[[1]]

Klify Moheru zbudowane z wapieni i piaskowców, ok. 8 km długości; wysokość w najwyższym miejscu 214 m. Jedna z głównych atrakcji turystycznych Irlandii. Źródło: Wikimedia Commons, autorzy, licencja CC-BY-SA 3.0

Wartość rynku zamówień publicznych w Irlandii w 2014 r. była szacowana przez

Komisję Europejską na ok. 17 mld euro. Irlandzcy zamawiający opublikowali w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 1285 ogłoszeń o łącznej wartości ok. 4,3

mld euro.

Dla irlandzkiego systemu zamówień publicznych charakterystyczne jest to, że

wiążące prawnie przepisy dotyczą tylko tych zamówień, które są objęte ze

względu na wartość zakresem unijnych dyrektyw, czyli przekraczają określone w

nich progi. Przypomnijmy, że obecnie progi unijne to 135.000 euro na dostawy

i usługi udzielane przez podmioty centralne, 209.000 euro, jeżeli zamawiającym

jest inny podmiot niż centralny, oraz 5.225.000 euro na roboty budowlane bez

względu na charakter zamawiającego. Próg dla zamówień na dostawy i usługi

udzielanych przez tzw. zamawiających sektorowych wynosi 418.000 euro.

Unijne dyrektywy 2014/24/EU oraz 2014/25/EU zostały w Irlandii wdrożone 5 maja

2016 r.

W tym dniu zostały przyjęte:

- rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych ("European Union (Award of

Public Authority Contracts) Regulations 2016"), dalej w skrócie "rozporządzenie

klasyczne",

- rozporządzenie w sprawie zamówień sektorowych (European Union (Award of

Contracts by Utility Undertakings) Regulations 2016"), dalej w skrócie

"rozporządzenie sektorowe".

Zakresem rozporządzenia klasycznego objęte są umowy o charakterze majątkowym

zawierane na piśmie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest

dostawa produktów, świadczenie usług lub wykonanie robót budowlanych na rzecz

podmiotów publicznych. Rozporządzenie sektorowe z kolei ma zastosowanie do

zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielane przez następujące

podmioty: organy państwowe, regionalne lub lokalne, osoby prawa publicznego,

podmioty publiczne, przedsiębiorstwa publiczne oraz inne podmioty działające na

postawie tzw. praw wyłącznych lub szczególnych, wykonujące określoną działalność

wskazaną w rozporządzeniu (działalność w sektorach wodnym, energii, transportu

oraz usług pocztowych), o ile zamówienie jest związane z tą działalnością.

Przepisy rozporządzeń to w zasadzie postanowienia dyrektyw unijnych - z dyrektyw

przejęta została nie tylko systematyka, ale nawet numeracja.

Procedury i środki odwoławcze dostępne wykonawcom określone są z kolei

przepisami rozporządzeń: nr 130 (S.I. No 130/2010 European Communities (Public

authorities’ contracts) (review procedures)) zmienione rozporządzeniem nr 192 z

2015 r. oraz nr 131 (S.I. No 131/2010 European Communities (Award of Contracts

by Utility Undertakings) (review procedures)) zmienione przez rozporządzenie nr

193 z 2015 r. Pierwsze z tych rozporządzeń dotyczy tzw. odwołań w zakresie

zamówień klasycznych, drugie sektorowych.

W Irlandii brak jest aktu prawnego regulującego procedury udzielania zamówień

podprogowych. Zamówienia mniejszej wartości podlegają wyłącznie zasadom

wynikającym z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: równego traktowania,

niedyskryminacji, przejrzystości oraz proporcjonalności. Zamawiający powinni

wszakże prowadzić postępowania zgodnie z wytycznymi (wskazówkami) opracowanymi

przez Ministerstwo Finansów (najnowsze pochodzą z 2004 "Guidelines on

conducting an appropriate competitive process under national rules and revised

EU public procurement Directives" - zwane w skrócie “Public Procurement

Guidelines - Competitive Process"). Zapewne niebawem zostaną przygotowane

nowe w związku z przyjęciem nowych przepisów.

Organy odpowiedzialne za zamówienia publiczne

System zamówień publicznych w Irlandii ma charakter zdecentralizowany, tzn.

że poszczególni zamawiający sami są odpowiedzialni za udzielane przez siebie

zamówienia.

Organem odpowiedzialnym za koordynację systemu zamówień publicznych jest Urząd

Zamówień Publicznych (Office of Government Procurement -

www.procurement.ie), utworzony w 2014 r.

Informacje o zamówieniach publicznych zawarte są na portalu

www.etenders.gov.ie, gdzie poza samymi

tekstami wspomnianych rozporządzeń można znaleźć teksty wytycznych Ministerstwa

Finansów, inne wytyczne dotyczące zamówień publicznych (o zamówieniach ramowych,

zatrudnianiu konsultantów, zielonych zamówieniach), a także wzory dokumentów

stosowanych w zamówieniach publicznych wraz z ich omówieniem. Inny przydatny

adres internetowy poświęcony zamówieniom publicznym w Irlandii to:

http://constructionprocurement.gov.ie.

Procedury udzielania zamówień publicznych

Rozporządzenie "klasyczne" przewiduje następujące procedury udzielania

zamówień publicznych:

a) procedura otwarta,

b) procedura ograniczona,

c) procedura konkurencyjna z negocjacjami,

d) dialog konkurencyjny,

e) partnerstwo innowacyjne oraz

f) procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia.

Procedurami podstawowymi są otwarta i ograniczona; pozostałe mogą być

wykorzystywane o ile spełnione są określone warunki (okoliczności). W ramach

wspierania małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzono zasadę (w 2010 r.), że

zamawiający powinni stosować procedurę otwartą, w przypadku zamówień na

standardowe dostawy i usługi o wartości do 134.000 euro dla dostaw lub usług

(250.000 euro dla robót budowlanych oraz usług związanych z robotami

budowlanymi). Dopiero po przekroczeniu tego progu można stosować procedurę

ograniczoną, która jest postrzegana jako stanowiąca ograniczenie w dostępie do

zamówień publicznych dla MSP i nie jest zalecana (inaczej niż np. w Wielkiej

Brytanii, gdzie jest to tryb najczęściej stosowany).

Rozporządzenie "sektorowe" pozwala z kolei zamawiającemu na swobodny

wybór pomiędzy trzema procedurami udzielania zamówień: procedurą otwartą,

procedurą ograniczoną oraz procedurą negocjacyjną, pod warunkiem, że zamawiający

opublikuje ogłoszenie zapraszające do konkurencji (call for competition),

czyli do złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dodatkowo, jeżeli spełnione są określone warunki, których lista jest zamknięta,

zamawiający może udzielić zamówienia bez publikacji ogłoszenia.

Sposoby i miejsca publikacji ogłoszeń o zamówieniach

publicznych

Ogłoszenia dotyczące zamówień o wartościach przekraczających progi

europejskie publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (www.ted.europa.eu).

Ogłoszenia o zamówieniach poniżej tej wartości publikowane są, w wersji

elektronicznej, na portalu

www.etenders.gov.ie.

W 2010 r. został obniżony próg obowiązkowej publikacji ogłoszeń z 50.000 euro na

25.000 euro (dla dostaw i usług), dla robót budowlanych pozostał na poziomie

50.000 euro.

Uzasadnienie


Uzasadnieniem tej zmiany była potrzeba zwiększenia szans małych i

średnich przedsiębiorstw w dostępie do zamówień publicznych.

Kwalifikacja do udziału w postępowaniu

Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu o zamówienie publiczne

powinni spełniać określone warunki. Wykonawca, który nie spełnia tych warunków

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub nie jest zapraszany do złożenia

oferty. Zamawiający jest obowiązany wykluczyć wykonawcę, który został

prawomocnie skazany przez sąd za: udział w organizacji przestępczej, terroryzm,

przestępstwo korupcji, pranie brudnych pieniędzy itp. Ponadto, wykluczeniu

podlega wykonawca, który nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie płacenia

podatków i składek na ubezpieczenie, chyba że wartość zaległych zobowiązań jest

niewielka.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, m.in.:

a) jest w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem

sądowym, zawarł umowę z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą albo

znajduje się w analogicznej sytuacji, wynikającej z podobnej procedury

przewidzianej prawem krajowym;

b) jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości, o wydanie nakazu

przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarządu sądowego, postępowania układowego

z wierzycielami lub innego podobnego postępowania, przewidzianego prawem

krajowym;

c) jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, co negatywnie rzutuje na jego

wiarygodność;

d) jest winny poważnego oszustwa w zakresie dostarczenia, lub niedostarczenia

wymaganych informacji;

e) znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, i nie można tego problemu

rozwiązać w inny sposób niż poprzez wykluczenie wykonawcy;

f) zawarł z innymi wykonawcami porozumienie naruszające konkurencję, co

zamawiający jest w stanie wykazać;

g) nie wykonał w znacznej części istotnych postanowień wcześniejszych umów w

zakresie zamówień publicznych.

Weryfikacja zdolności wykonawców odbywa się w oparciu o kryteria takie jak:

posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem

zamówienia,

sytuacja ekonomiczna i finansowa,

techniczna i/lub zawodowa zdolność.

Od wykonawców na etapie składania wniosków czy ofert wymaga się tylko

oświadczeń o spełnianiu warunków w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty są wymagane wyłącznie od

wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Kryteria udzielenia zamówienia

W postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z nowymi przepisami wybiera się

ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie w oparciu o:

- cenę,

- koszt (mierzony zgodnie z metodologią cyklu życia) lub

- cenę (koszt) oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia (wskazane

przykładowo w ustawie).

Procedury i środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługują w stosunku do decyzji podejmowanych przez

zamawiających oraz koncesjonariuszy koncesji na roboty budowlane, którzy

udzielają zamówienia podmiotom trzecim. Prawo do skorzystania ze środków

odwoławczych przysługuje wykonawcom, których interes w uzyskaniu danego

zamówienia jest lub może być naruszony przez zamawiającego.

W Irlandii nie ma odrębnego organu odwoławczego w sprawach zamówień

publicznych. Wykonawcy mogą wnosić odwołania do High Court (czyli sądu

powszechnego I instancji). Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni,

licząc od dnia w którym dany wykonawca powziął wiadomość o wystąpieniu

okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia odwołania. Po dokonaniu wyboru

oferty najkorzystniejszej zamawiający nie może zawrzeć umowy w sprawie

zamówienia publicznego przed upływem tzw. okresu "standstill". Jest to termin,

który biegnie od dnia poinformowania wykonawców o podjętej decyzji w sprawie

wyboru oferty - wynosi on 14 dni, jeżeli informacja o wyborze była przesłana

faksem lub drogą elektroniczną, albo 16 dni, jeżeli została przesłana w inny

sposób.

[[1]]

Newgrange (irl. Sí an Bhrú) - jeden z największych grobów korytarzowych wzniesionych przez człowieka. Jest najbardziej znanym ze wszystkich irlandzkich prehistorycznych miejsc. Datowanie radiowęglowe grobu określa czas budowy na ok. 3200 lat p.n.e., czyli Newgrange jest ponad 600 lat starsze niż Wielka Piramida w Gizie Nasyp mogilny ma ok. 85 m średnicy i ok. 11 m wysokości. Do środka prowadzi długi na 19 metrów korytarz wykopany pod kątem 135° i prowadzący do komory pogrzebowej wybudowanej na planie krzyża. Grobowiec zbudowano w taki sposób, że podczas przesilenia zimowego o 8:58 promienie wschodzącego słońca biegną wzdłuż korytarza i wpadają do komory, rozświetlając ją na około 15 min. Autor: William Frederick Wakeman [Public domain], Wikimedia Commons

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2016-09-15, Zamówienia publiczne w Irlandii, Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2016

x x Icon-view-drag&drop