38 / 257 BzG Prasa z dnia 2015-09-15, Zamówienia publiczne na Cyprze Zamówienia publiczne na Cyprze, BzG Prasa, 2015-09-15

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Metryka

Brak informacji o skargach
Nie powołano w żadnej sprawie
Nie powołano żadnej sygnatury

Tezy

Dodane przez SzuKIO:

Sentencja


Piasta Dariusz

BzG 3/2015

Zamówienia publiczne

Wprowadzenie

Cypr (grec. Κύπρος; tur. Kıbrıs) to państwo położone na wyspie Cypr

leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i

Libanu.

Jest de facto podzielonym państwem - od 1974 r. od czasu inwazji armii tureckiej

na Cypr większa część wyspy obejmująca ok. 2/3 powierzchni znajduje się po

kontrolą rządu Republiki Cypryjskiej, podczas gdy część północna jest

kontrolowana przez nieuznawaną przez wspólnotę międzynarodową Turecką Republikę

Północnego Cypru (w skrócie "TRPC"). Jedynym państwem, które uznaje i utrzymuje

stosunki dyplomatyczne z "TRPC" jest Turcja. Stolicą Cypru (obu części) jest

Nikozja (Lefkosia). Walutą Cypru jest od 2008 r. euro, którym można płacić w obu

częściach wyspy, z tym, że w części północnej oficjalnie jednostką płatniczą

jest turecka lira (TL). Dane dotyczące liczby ludności nie są pewne - wg jednego

z szacunków całą wyspę zamieszkuje ponad milion mieszkańców, z czego ok. 300

tys. część północną.

Od 1 maja 2004 r. Cypr jest członkiem Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją

podjętą na szczycie UE w Kopenhadze w 2002 roku cały Cypr został włączony do

Unii Europejskiej, jednakże na północnej części wyspy jest zawieszone

obowiązywanie prawa unijnego. Dotyczy to też regulacji dotyczących zamówień

publicznych - obie części wyspy mają więc odrębne przepisy w tym zakresie. W

związku z powyższym w niniejszym artykule zostaną omówione w pierwszej

kolejności przepisy Republiki Cypryjskiej, a następnie obowiązujące w

"tureckiej" części wyspy.

Republika Cypryjska

W 2013 r. w "greckiej" części wyspy udzielono 216 zamówień powyżej progów

unijnych o łącznej wartości 174,5 mln euro, a także zamówień o wartościach

poniżej progów z dyrektyw na łączną kwotę 37 mln euro. Tak zwane podmioty

sektorowe udzieliły z kolei 22 unijnych zamówień na łączną kwotę 75 mln euro.

Przepisy o zamówieniach publicznych

W Republice Cypru podstawowymi aktami prawnymi w zakresie zamówień

publicznych są dwie ustawy wdrażające unijne dyrektywy dotyczące zamówień

publicznych: ustawa 11(1) też z 2006 r. dotycząca procedur udzielania

zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach wody, energetyki,

transportu i usług pocztowych oraz ustawa 12(I) z 2006 r. koordynująca

procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane

oraz inne kwestie. Ta pierwsza wdraża tzw. dyrektywę sektorową 2004/17, zaś

ta druga dyrektywę klasyczną UE 2004/18.

Ustawa "klasyczna" dotyczy zamówień o wartościach zarówno przekraczających progi

unijne, jak i o mniejszej wartości, z tym, że w tym ostatnim przypadku

zamawiający mogą stosować procedury uproszczone. Do zamówień publicznych o

wartości poniżej progów UE stosuje się przepisy właściwe dla zamówień powyżej

progów, z wyjątkiem przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń w Dzienniku

Urzędowym UE (w bazie TED,

http://www.ted.europa.eu), zachowania terminów na składanie ofert i wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także przekazywania informacji,

które państwo członkowskie jest zobowiązane przekazać Komisji Europejskiej.

System zamówień publicznych jest zdecentralizowany - poszczególne podmioty

zamawiające są same odpowiedzialne za udzielane przez siebie zamówienia. Do

najważniejszych instytucji koordynujących i nadzorujących funkcjonowanie

zamówień publicznych należą:

- Ministerstwo Skarbu (Treasury of the Republic) - MS (http://www.treasury.gov.cy),

- Dyrektoriat ds. zamówień publicznych (Public Procurement Directorate), który

zarządza platformą elektroniczną dotyczącą zamówień publicznych (https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do);

- Najwyższa Izba Kontroli.

Do zadań MS należy:

- przeprowadzanie kontroli poprawności prowadzonych przez zamawiających procedur

udzielania zamówień publicznych,

- wydawanie wytycznych oraz wskazówek dotyczących prawidłowego stosowania

odpowiednich przepisów,

- pełnienie roli punktu kontaktowego w relacjach z Komisją Europejską,

- gromadzenie i przekazywanie Komisji Europejskiej informacji statystycznych o

udzielonych w danym roku zamówieniach publicznych.

Procedury

W przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza:

- 1.708 EUR - zamawiający może bezpośrednio udzielić danego zamówienia bez

konieczności stosowania procedur;

- 8.543 EUR - zamawiający może zwrócić się do ograniczonej liczby wykonawców o

złożenie ofert;

- 85.430 EUR - zamawiający może udzielić zamówienia publicznego bez uprzedniej

publikacji ogłoszenia w tzw. "procedurze uproszczonej", w ramach której:

a) zamawiający musi przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą zamówienia,

którą następnie przekaże co najmniej 4 wybranym przez siebie wykonawcom - wraz z

Uzasadnienie


uzasadnieniem ich wyboru;

b) termin jaki musi upłynąć od momentu przekazania zaproszenia do składania

ofert do momentu upływu terminu na składanie ofert to minimum 7 dni;

c) oferty muszą zostać złożone na adres zamawiającego przed upływem terminu

wskazanego w zaproszeniu do składania ofert.

Intencją wprowadzenia procedury uproszczonej było przyspieszenie udzielania

zamówień publicznych o małej wartości, jak również zminimalizowanie kosztów

takich postępowań.

W przypadku zamówień o wartościach większych niż 85.430 euro, ale

nieprzekraczających progów unijnych, zastosowanie mają zasadniczo procedury

unijne, wszakże z krótszymi terminami niż w dyrektywach: w procedurze otwartej

nie mniej niż 14 dni na składanie ofert, w procedurze ograniczonej co najmniej

10 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 14 dni

na złożenie ofert. W przypadku koncesji na roboty budowlane powinno to być co

najmniej 28 dni. Terminy składania ofert liczone są od dnia publikacji w

Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej.

Oczywiście w przypadku zamówień o wartościach powyżej progów z dyrektyw

zastosowanie mają procedury zgodne z tymi dyrektywami: procedura otwarta lub

ograniczona, w przypadku spełnienia określonych warunków także dialog

konkurencyjny, a wyjątkowo (tylko w okolicznościach wskazanych w ustawie) także

procedura negocjacyjna, z publikacją ogłoszenia lub bez.

Kryteriami udzielenia zamówienia są, wg uznania zamawiającego, wyłącznie cena

(kryterium najniższej ceny) lub cena i inne kryteria związane z przedmiotem

zamówienia (kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie). Wyjątkiem jest

dialog konkurencyjny, gdzie cena nie może być jedynym kryterium wyboru

najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej, w jego elektronicznym dodatku TED (www.ted.europa.eu),

jeżeli wartość zamówienia przekracza progi z dyrektyw lub w Dzienniku Urzędowym

Republiki Cypryjskiej, gdy wartość jest od nich mniejsza, oraz na elektronicznej

platformie e-PS (https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do).

Procedury i środki odwoławcze

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu danego zamówienia jest lub był

naruszony przez niezgodne z prawem zachowanie zamawiającego, przysługuje prawo

do skorzystania ze środków odwoławczych. Wykonawcy mają dwie możliwości:

wnieść odwołanie do Tenders Review Authority (TRA) - pozasądowego

organu odwoławczego, i ewentualnie później odwołać się od decyzji TRA do

Sądu Najwyższego Cypru,

wnieść odwołanie bezpośrednio do Sądu Najwyższego, z pominięciem TRA.

W pierwszym przypadku procedura jest znacznie szybsza. Po pierwsze,

rozpoznanie odwołania trwa dużo krócej, bo zaledwie 6 miesięcy. Po drugie,

krótszy jest termin na wniesienie odwołania - wynosi on 10 dni jeżeli decyzja

stanowiąca podstawę skargi została przesłana zamawiającemu faksem lub drogą

elektroniczną, albo 15 dni jeżeli została mu doręczona w inny sposób. W

przypadku skargi wnoszonej do Sądu termin wynosi aż 75 dni, a na wyrok czeka się

średnio 2 lata. Wniesienie odwołania nie powoduje automatycznie zawieszenia

postępowania - prawo takie przysługuje TRA na wniosek odwołującego się wykonawcy

w ramach tzw. środków tymczasowych.

TRA, uwzględniając odwołanie, może unieważnić daną decyzję zamawiającego np. o

wykluczeniu wykonawcy, wyborze oferty lub unieważnić określone postanowienia

dokumentacji przetargowej.

Turecka Republika Północnego Cypru

Przepisy obowiązujące w części tureckiej (rozporządzenie o

zamówieniach rządowych wydane na podstawie ustawy 32/1983 o własności Skarbu)

różnią się zasadniczo od tych obowiązujących w Unii Europejskiej, co może jednak

niedługo ulec zmianie w związku z przygotowaniem projektu nowej ustawy. Również

struktura obecnych przepisów odbiega mocno od tej do jakiej jesteśmy

przyzwyczajeni.

Charakterystyczne jest także to, że o zamówienia w części północnej mogą ubiegać

się wyłącznie obywatele i firmy mające tam swoją siedzibę. Przepisy

zasadniczo znają tyko dwa tryby udzielania zamówień: przetarg oraz

zamówienie bezpośrednie. To ostatnie jest możliwe w przypadku zamówień

mniejszej wartości, nieprzekraczającej progów wskazanych w przepisach

wykonawczych. W przypadku fiaska przetargu (gdy nie ma żadnych lub odpowiednich

ofert) przeprowadza się negocjacje z zaproszonymi wykonawcami. W przypadku,

kiedy w pierwszym postępowaniu zostały złożone jakieś oferty, ale nie mogły

zostać przyjęte, ich autorzy mają obowiązek uczestniczenia w kolejnym

postępowaniu, w którym mogą zaproponować jedynie niższe ceny.

Co ciekawe, system udzielania zamówień o wartości powyżej 10.000 TL[[1]]

jest scentralizowany. Takie zamówienia wymagają zgody tzw. centralnej

komisji przetargowej - Central Tender Committee,

http://www.kktcihale.net). CTC składa się

z 5 członków, będących przedstawicielami różnych ministerstw: finansów (skąd

pochodzi Przewodniczący oraz jeden z członków), przemysłu, robót publicznych

oraz rolnictwa. CTC jest nadzorowana przez ministerstwo finansów. Strona

internetowa tej instytucji jest dostępna jedynie w języku tureckim. Ogłoszenia o

zamówieniach publikowane są raz w tygodniu w gazecie urzędowej oraz w co

najmniej dwóch gazetach publikowanych w tureckiej części wyspy. Ogłoszenia

dostępne są też na stronie CTC w sekcji "BÜLTENLER". W przypadku zamówień o

zasięgu międzynarodowym publikowane są także za granicą. Obecnie obowiązujące

przepisy są zamieszczone na stronie internetowej CTC w zakładce "Anasayfa"

(czyli "O nas", w sekcji "Ihale Mevzuati" czyli przepisy o zamówieniach). CTC

jest nadzorowana przez ministerstwo finansów. Strona internetowa tej instytucji

jest dostępna jedynie w języku tureckim.

Składanie ofert w przetargach ma również miejsce centralnie - w siedzibie CTC

jest przezroczysta, zamknięta skrzynka, do której wrzucane są oferty we

wszystkich postępowaniach powyżej 10.000 TL. Termin składania ofert jest

wyznaczany na godzinę 9 (tak jest określony w przepisach) raz lub dwa razy w

tygodniu. Oferty złożone po terminie są odrzucane, podobnie jak oferty

niekompletne, niezawierające wszystkich dokumentów itp. Nie jest praktykowane

ani dopuszczone przepisami wzywanie oferentów do uzupełnienia brakujących

dokumentów.

Podczas otwarcia ofert, które jest publiczne i każdy może wziąć w nim udział, a

także jest transmitowane on-line na stronie CTC, podawane są informacje czy

oferta jest kompletna i w związku z tym będzie dopuszczona do dalszej oceny oraz

odczytywane są ceny złożonych ofert (ale tylko tych, które nie podlegają

odrzuceniu). Decyzje CTC podejmowane są zwykłą większością głosów.

Wykonawcy składając oferty w przetargu wnoszą wadium, którego wysokość,

określona kwotowo w ustawie, zależy od poziomu ceny zaproponowanej (im

wyższa cena tym wyższe wadium - celem tego rozwiązania było "zachęcenie"

oferentów do obniżania cen). Najniższe wadium to 500 TL, najwyższe (gdy cena

przekraczaj 5 mln TL) to 150.000 TL. Okres związania ofertą powinien wynieść co

najmniej 45 dni.

O zamówienia publiczne nie mogą ubiegać się małżonkowie oraz dzieci członków

komisji, a także wykonawcy zalegający z płaceniem podatków lub składek na

ubezpieczenia społeczne.

Zamówienia udziela się na podstawie wyłącznie ceny lub ceny i innych kryteriów

(oferta najkorzystniejsza ekonomicznie). Cena jako jedyne kryterium może być

stosowana tylko w przypadku zamówień na dostawy i usługi.

Ustawa nie rozróżnia kryteriów kwalifikacji (a więc związanych z wykonawcami) od

kryteriów udzielenia zamówienia, tak jak to przyjęto w przepisach unijnych.

Oba rodzaje kryteriów są stosowane do wyboru oferty najkorzystniejszej

ekonomicznie. Przepisy z góry narzucają zestaw i wagę kryteriów w takim

przypadku. Regułą jest, że im większa wartość zamówienia, tym mniejszą wagę

odgrywa cena, większą zaś doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa

wykonawcy. Przykładowo, dla zamówień o wartości 10 mln TL i więcej cena stanowi

tylko 40% kryteriów, podczas gdy kryteria pozacenowe 60% (w tym zdolność

techniczna 45% oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa 15%).

Od wybranego wykonawcy oczekuje się wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania zamówienia w wysokości 5% wartości umowy.

Zawarcie umowy powinno nastąpić w ciągu 15 dni od daty podjęcia decyzji o

wyborze oferty.

Przepisy o zamówieniach publicznych regulują jeszcze sprzedaż dóbr przez

administrację. Produkty, których wyzbywa się administracja są sprzedawane

poprzez aukcje, gdzie kryterium decydującym jest najwyższa zaproponowana cena.

Ministerstwa i departamenty mogą dokonywać bez potrzeby przeprowadzania przetargu

bieżących zakupów dóbr i usług na kwotę nieprzekraczającą 600 TL miesięcznie.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych szczególnych procedur ani

środków odwoławczych, odrębnych dla zamówień publicznych. Niezadowoleni

wykonawcy skarżą po prostu CTC do sądu.

Jak już wspomniałem, planuje się przyjęcie nowych przepisów o zamówieniach

publicznych, które byłyby oparte na unijnych regulacjach - głównie dyrektywie

klasycznej oraz dyrektywach dotyczących procedur i środków odwoławczych. I tak,

przewiduje się, że zamówienia będą udzielane w następujących trybach: procedurze

otwartej, ograniczonej, negocjacyjnej z wcześniejszą publikacją ogłoszenia,

negocjacyjnej bez ogłoszenia oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienie

bezpośrednie). Jak wynika z powyższego, nie planuje się (przynajmniej na razie)

wdrożenia dialogu konkurencyjnego, ani tym bardziej nowych procedur

przewidzianych unijnymi dyrektywami przyjętymi w 2014 r. Nowa ustawa powinna już

rozdzielać, w ślad za unijnymi wymogami, kwalifikację wykonawców od czynników

(kryteriów), na których oparty jest wybór oferty najkorzystniejszej. W praktyce

może to nie być takie proste zważywszy wieloletnie przyzwyczajenia. W przypadku

robót budowlanych wydaje się, że najpopularniejszym rozwiązaniem (znacznie

częściej stosowanym niż w Polsce) będzie procedura ograniczona, w której do

drugiego etapu, do składania ofert będzie dopuszczona ograniczona liczba

wykonawców - najlepszych spośród tych, którzy spełnią minimalne warunki udziału

w postępowaniu (czyli tzw. krótka lista).

Wg nowej ustawy wybór oferty wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie,

będzie oparty (wg uznania zamawiającego) albo wyłącznie na cenie (kryterium

najniższej ceny), albo na cenie i innych czynnikach związanych z przedmiotem

zamówienia (kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie).

Od decyzji zamawiającego, podjętej z naruszeniem prawa lub naruszającej interesy

uczestników postępowania o zamówienie publiczne będzie przysługiwać odwołanie do

organu odwoławczego (np. od treści ogłoszenia o zamówieniu publicznych,

postanowień dokumentacji przetargowej, decyzji podejmowanych w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia - jak np. o wykluczeniu oferenta lub

wyborze oferty najkorzystniejszej). Wniesienie odwołania będzie dopuszczalne w

terminie 10 dnia od dnia wysłania przez zamawiającego informacji stanowiącej

podstawę do jego wniesienia, o ile zastosowany będzie faks lub droga

elektroniczna, lub 10 dni od daty opublikowania danej informacji. Odwołanie

będzie wnoszone równocześnie do zamawiającego i organu odwoławczego. Wraz z

odwołaniem konieczne będzie wniesienie wpisu w wysokości ustalonej wstępnie na

0,5% wartości zamówienia. Od decyzji organu odwoławczego przysługiwać będzie

apelacja do sądu (w terminie 75 dni od daty podjęcia decyzji przez organ

odwoławczy).

[[1]] Czyli

ok. 3.500 euro.

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2015-09-15, Zamówienia publiczne na Cyprze, Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2015

x x Icon-view-drag&drop