Zestawienie podstawy wykluczenia poniżej progów

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych2 OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp3: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. OŚWIADCZENIE: Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia. Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania. DOKUMENT: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podstawy wykluczenia

1   -   oceniając brak podstaw do jego wykluczenia (dotyczy sytuacji, w której zamawiający

2   -   Oświadczenie - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy składane zamawiającemu

3   -   innych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym: 1) ważnego odpowiedniego

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28