powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w [...] przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia - [...] Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w [...] o ustalenie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 listopada 2017 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej oraz skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 8 kwietnia 2016 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód Zakład Opiekuńczo Leczniczy w [...] wniósł o ustalenie, że Narodowemu Funduszowi Zdrowia - [...] Oddziałowi Wojewódzkiemu w [...] nie przysługują w stosunku do niego roszczenia o zapłatę kwoty 4.420.503,80 zł jako podlegającego zwrotowi nienależnie przekazanego...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.