powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Zakres stosowania - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności - Umowa o finansowanie budowy autostrady zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii Europejskiej - Pojęcie "nieprawidłowości" w rozumieniu rozporządzenia nr 1083/2006 W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (sąd apelacyjny w Bukareszcie, Rumunia) postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lipca 2016 r., w postępowaniu: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, dawniej Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, przeciwko Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.