Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-09-04, KIO 1756/17

Sygn. akt: KIO 1756/17 WYROK z dnia 4 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: E.P. Sp. z o.o. z siedzibą we W., Ž.I.C.U. z siedzibą w D. (...), w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Słubice, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego; 2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Słubice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Gminy Słubice na rzecz Odwołującego kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak wskazania podwykonawcy w ofercie

1   -   podmiotu. Zdaniem Odwołującego, skoro podmiot podwykonawcy może ulec zmianie, to informacja dotycząca firm podwykonawców nie może stanowić treści niezmiennej oferty w rozumieniu przepisów art. 87 i art 89 ustawy Pzp. W konsekwencji nie jest dopuszczalne uznanie, że brak informacji w zakresie firm podwykonawców stanowi podstawę do odrzucenia oferty w oparciu o zarzut niezgodności treści oferty z postanowieniami SIWZ. Odwołujący stwierdził

2   -   zamieścił następujące postanowienie: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz wskazania nazw firm podwykonawców. Odwołujący w punkcie VIII Formularza oświadczył, że zamówienie zrealizuje przy udziale podwykonawców i podał następujące informacje: a) Roboty instalacyjne - brak zawartych umów podwykonawczych, b) Część robót budowlanych - brak zawartych umów podwykonawczych. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89

3   -   pkt 10 SIWZ: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz wskazania nazw firm podwykonawców". Również formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt VIII zawierał zapis o wskazaniu, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, części powierzonego zadania i firmy podwykonawcy. Konsorcjum oświadczyło, że wykona zamówienie przy udziale podwykonawców określając jedynie zakres robót w następujący sposób: a) Roboty instalacyjne - brak zawartych umów podwykonawczych b) Część robót budowlanych - brak zawartych umów podwykonawczych. W związku z tym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ nie wskazano firm podwykonawców. Nadmienić należy, że zgodnie z

+140 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28