powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2017

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2017 r. - Komisja Europejska / Republika Włoska (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Włoska Żądania strony skarżącej Strona skarżąca wnosi do Trybunału o: stwierdzenie, że przedłużając do dnia 31 grudnia 2046 termin wygaśnięcia koncesji na roboty budowlane dotyczącej autostrady A 12 Civitavecchia-Livorno, bez publikacji ogłoszenia o przetargu, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2 i 58 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 114), z późniejszymi zmianami; obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Komisja uważa, że przedłużenie do dnia 31 grudnia 2046 r. koncesji na roboty budowlane dotyczącej autostrady A 12 Civitavecchia-Livorno stanowi zmianę istotnego warunku tej koncesji; zważywszy, że chodzi o istotną zmianę tej koncesji, takie przedłużenie oznacza udzielenie nowej koncesji na roboty budowlane i jako takie powinno...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.