[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: KIO1522/17 WYROK z dnia 11 sierpnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Marek Koleśnikow Piotr Kozłowski Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lipca 2017 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - M.S. i S.S. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Z.O. s.c. M.S., S.S. z siedzibą w G., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, przy udziale wykonawcy J.F. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. "D." J.F. z siedzibą w L., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3.599,99 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   D." J.F. z siedzibą w L., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka

2   -   na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Odwołujący podkreślił, że posiada interes w unieważnieniu Postępowania, bowiem jego oferta, w przypadku uwzględnienia odwołania, a w konsekwencji nakazania zamawiającemu unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego oraz odrzucenia

3   -   zapoznaniu się z wyjaśnieniami Odwołującego w zakresie podjętych przez niego środków mających zapobiegać dalszym nieprawidłowościom w jego postępowaniu skład orzekający uznał, że Odwołujący

+195 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28