powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 - Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego - Utrata przez wspomniane podmioty wymaganych zdolności - Uregulowanie krajowe przewidujące wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia konkurentowi W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 kwietnia 2016 r., w postępowaniu: Casertana Costruzioni Srl przeciwko Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.