powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2017

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA we Wrocławiu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Guziński (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Sędzia NSA Magdalena Jankowska-Szostak, Anna Moskała, , Protokolant Katarzyna Kiermacka, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 16 marca 2017 r. sprawy ze skargi "A" w W. na decyzję Zarządu Województwa D. z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu oddala skargę w całości. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją z dnia [...] 2016 r., na podstawie: art. 60 zdanie wstępne i lit. b), art. 70 ust. 1 lit. b) oraz art. 98 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 25, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie 1083/2006), w związku z art. 152 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   że wymierzenie przez Instytucję Zarządzającą kary finansowej przy zastosowaniu Taryfikatora stanowiącego

2   -   W[...] oraz dostępne na wskazanej stronie internetowej, czyli takie jakie obowiązywały

3   -   W[...] oraz dostępne na wskazanej stronie internetowej, czyli takie jakie obowiązywały

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.