powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 47 ust. 1, 4 i 5 - Ekonomiczna i finansowa sytuacja oferenta - Dyrektywy 89/665/EWG i 2007/66/WE - Zaskarżenie do sądu decyzji o wykluczeniu oferenta z procedury przetargowej - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 47 - Prawo do skutecznego środka prawnego W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (sąd najwyższy Republiki Słowackiej) postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 lutego 2016 r., w postępowaniu: Ingsteel spol. s r. o., Metrostav a.s. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie, przy udziale Slovenský futbalový zväz, TRYBUNAŁ (druga izba), w składzie: M. Ilešič, prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (sprawozdawca) i E. Jarašiūnas, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: A. Calot Escobar, ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.