[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/[sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański" Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia 11.02.2016 r. postępowania: Numer ogłoszenia 2016/S 029-046259 o zamówieniu: Wartość zamówienia: 109 260 997,47 zł (co stanowi równowartość 26 170 925,64 euro), w tym wartość zamówień uzupełniających 9 932 817,95 zł (tj. 2 379 175,05 euro) Środki UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: 1. W pkt 8.8 rozdziału I siwz "Instrukcja dla wykonawców" zamawiający wskazał, iż "wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3 [formularz "Oferta", kosztorysy ofertowe oraz tabela wartości elementów scalonych na formularzach zgodnych z treścią załączników do rozdziału III siwz] powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza." Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, specyfikacja istotnych ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty

1   -   85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest

2   -   Pzp ogólną zasadą jest, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli

3   -   przepisu uregulowano sytuację szczególną - gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wskazując, że wówczas "obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza." Powyższe oznacza, iż w opisanej

+22 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28