Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-04-05, KIO 517/17

`Sygn. akt: KIO 517/17 WYROK z dnia 5 kwietnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2017 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo R. I.-B. E.-Przystępujący Sp. z o.o. z siedzibą w (…) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: P. Z. D. W. w (…) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: U. S. A., P. D. M. "M." Sp. z o.o., P. R. D. - M. "T." Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum w (…) zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności oceny ofert, powtórzenie czynności oceny ofert i przyznanie wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych E. Sp. z o.o. z siedzibą w (…) w kryterium (D) Doświadczenie Kierownika Budowy - 20% dodatkowej punktacji; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: P. Z. D. W. w (…) i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "doświadczenie kierownika budowy"

1   -   przyznania dodatkowej punktacji w kryterium: doświadczenie Kierownika Budowy. Wobec powyższego Zamawiający niesłusznie obniżył

2   -   złożonej przez Odwołującego w kryterium: doświadczenie Kierownika Budowy z 20 punktów na 10

3   -   siedzibą w (…) w kryterium (D) Doświadczenie Kierownika Budowy - 20% dodatkowej punktacji (t.j

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28