[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa V. S.A. w P. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2017 r., zażalenia strony pozwanej na wyrok Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt VI ACa .../15, uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I i pozostawia Sądowi Apelacyjnemu w [...] rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego przed Sądem Najwyższym w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. UZASADNIENIE Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 472.965,88 zł z ustawowymi odsetkami, tytułem reszty wynagrodzenia należnego za wykonanie ekranu przeciwhałasowego na określonym odcinku drogi. Wskazała, że na kwotę tę składa się kwota 326 137,35 zł, którą pozwany bezpodstawnie potrącił z należnego powódce wynagrodzenia jako karę umowną za opóźnienie w wykonaniu ekranu. Podniosła również zarzut miarkowania kary umownej oraz nadużycia prawa przez jej potrącenie. Na dochodzoną kwotę składa się także kwota 135 000,03 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28