[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: 311/17 Wyrok z dnia 02 marca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2017r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2017 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM- D" Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor w postępowaniu prowadzonym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica przy udziale wykonawcy Skanska S.A ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postepowania obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów

1   -   dnia 20 stycznia 2017 r. wyjaśnienia oraz powołał się na dowody stanowiące o fakcie, że przedstawiona przez niego w ofercie cena nie może zostać uznana za rażąco niską. Odwołujący skalkulował swoją cenę na podstawie wymagań jakie zamawiający

2   -   oświadczył, że zaoferowana w ofercie cena nie jest w żadnym wypadku cena rażąco niską. Brak przedłożenia konkretnych wyliczeń i dowodów na potwierdzenia, rzetelności i wyliczenia wysokości zaoferowanej ceny uniemożliwiło Zamawiającemu dokonania weryfikacji wyjaśnień i przyjęcia ich za wystarczające

3   -   jednoznacznie, że "Wykonawca nie przedłożył dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny a zatem brak jest jednoznacznych dowodów, że cena nie jest rażąco niska". Dokonane przez Zamawiającego sprawdzenie złożonych wyjaśnień i dowodów przedłożonych przez Wykonawców INSTALBUD Sp

+83 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28