Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-01-25, KIO 103/17

Sygn. akt KIO 103/17 WYROK z dnia 25 stycznia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Sylwia Jankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2017 r. przez wykonawcę: JM DATA Ż. Jarosław., R. M. s.c., ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 83, 90-436 Łódź, przy udziale wykonawcy: A. Smart Digital Media Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lwowska 34, 41-500 Chorzów, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie wykonawcy JM DATA Ż. J., R. M. s. c. i nakazuje zamawiającemu Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi w zakresie części I zamówienia na dostawę oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę Smart Digital Media Sp. z o.o. Sp. k. na część I zamówienia, 2) odrzucenie oferty wykonawcy Smart Digital Media Sp. z o.o. Sp. k. na część I zamówienia, 3) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Skoro wykonawca, wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w SIWZ załączył do oferty

1   -   można uznać, iż istotne postanowienia zawarte w ofercie, w tym odnoszone do sprecyzowania przedmiotu dostawy - nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 § 1 K.c., tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym do sprecyzowania oferowanego świadczenia - co stanowi element sine qua non oferty, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Okoliczność bezsporną (przyznaną przez przystępującego

2   -   z kolei wskazują podane symbole. Wykonawcy byli zobowiązani w przypadku zaoferowania równoważnego produktu do jego dokładnego opisania, umożliwiającego w sposób jednoznaczny identyfikację oferowanego produktu. Skoro zamawiający podjął działania zmierzające do wyjaśnienia powyższej sytuacji, oznacza to, że zauważył odstępstwa w ofercie Smart Digital Media w stosunku do swoich wymagań, niezależnie od tego

3   -   potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Skoro przystępujący, wbrew dyspozycjom zamawiającego do oferty załączył tzw. dokumenty podmiotowe - potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zachodziła konieczność wezwania przez zamawiającego przed wyborem oferty - wykonawcy Smart Digital Media do potwierdzenia, że pozostają one nadal aktualne. W związku z nakazanym odrzuceniem oferty przystępującego, obecnie obowiązek ten uchyla

+790 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28