Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-09-26, KIO 1708/16

Sygn. akt: KIO 1708/16 Wyrok z dnia 26 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 23 września 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 września 2016 r. przez wykonawcę P. P. działający pod firmą Zakład Usługowo Handlowy "DYNAMIC" P. P. w Rzuchowej w postępowaniu prowadzonym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie przy udziale wykonawcy Remost sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania odwołującego i czynności odrzucenia złożonej przez tego wykonawcę oferty oraz nakazuje ponowienie czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty tego wykonawcy. 2. kosztami postępowania obciąża Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Zakład Usługowo Handlowy "DYNAMIC" P. P. w Rzuchowej tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana podwykonawcy

1   -   w treści oferty, a ich zmiana po terminie składania ofert jest niedopuszczalna, Dokonywanie zmian w zakresie podwykonawcy po złożeniu oferty, poprzez złożone

2   -   Pzp, zgodnie z którym, Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

3   -   zamówienia zostanie zrealizowany z udziałem podwykonawcy. W wyniku uzupełnienia dokumentów nie doszło jednak do zmiany tej treści oferty, natomiast zmianie uległ element podmiotowy rozumiany jako wskazanie innego podwykonawcy oraz powołanie się na zasoby tego podwykonawcy jako podmiotu udostępniającego swoją wiedzę

+44 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28