powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości "V." Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w P. przeciwko Agencji Rewitalizacji […] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 września 2016 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 16 lipca 2015 r., uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Okręgowego w Ł.z dnia 31 października 2014 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt X GC …/13 i przekazuje sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację syndyka masy upadłości "V." ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   wewnętrznymi instalacjami. W umowie zastrzeżono karę umowną dla zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i analogiczną karę dla wykonawcy, w przypadku odstąpienia

2   -   Wskazał, iż żądanie pozwu obejmowało karę umowną i odszkodowanie za nienależyte wykonanie

3   -   zapłatę, skoro żądanie pozwu dotyczyło kary umownej i odszkodowania za nienależyte wykonanie

+12 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.