Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2015-04-02, X Ga 21/15 premium

Sygn. akt X Ga 21/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący Sędzia SO Lesław Zieliński Sędzia SO Iwona Wańczura Sędzia SO Barbara Przybyła (spr.) Protokolant Joanna Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015r. w Gliwicach na rozprawie sprawy ze skargi: ... Spółki Akcyjnej w ... przeciwko ... przy udziale interwenienta ubocznego po stronie przeciwnika skargi ... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... na skutek skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 stycznia 2015r. sygn. KIO 2704/14 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącej ... Spółki Akcyjnej w ... na rzecz przeciwnika skargi ... kwotę 1.217,00 (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym; 3. zasądza od skarżącej ... Spółki Akcyjnej w ... na rzecz interwenienta ubocznego ... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ... kwotę 16217zł (szesnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym; Sygn. akt X Ga 21/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 stycznia 2015 roku krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28