powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2013

Warszawa, dnia 25.10.2013 r. UZP/DKUE/KU/184/2013 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademi Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Rodzaj zamówienia: dostawa Przedmiot zamówienia: Dostawa stanowiska GANTRY - 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną, znak sprawy: DZP-271-33/13 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 60 631 640,00 zł (tj. 15 083 998,41 euro) Środki UE: TAK / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. Naruszenie ustawy nie skutkujące zaleceniem usunięcia stwierdzonego naruszenia 1. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja III.2.1) pkt V.1.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 6.3.) wskazał, iż jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   trzecich), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te

2   -   podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te

3   -   postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W konsekwencji stwierdzić

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.