Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 2015-09-01, VI Ca 720/15 premium

Sygn. akt VI Ca 720/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 września 2015r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Andrzej Wesołek Sędziowie SSO Hanna Morejska SSO Henryka Szwyngel (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2015r. sprawy zamawiającego Miasto i Gmina S. z udziałem (...) Spółki z o.o. w W., (...) Spółki z o.o. w K. skarga w sprawie zamówień publicznych na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od postanowienia Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 czerwca 2015r. sygn. akt KIO 1264/15 postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. oddalić wnioski w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania skarbowego. Sygn. akt Ca 720/15 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie wniesione przez wykonawcę (...) sp. z o.o. w W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto i Gminę S., przy udziale (...) sp. z o.o. s.k. w K.. Z uzasadnienia wynika, że odrzucenie odwołania nastąpiło w oparciu o przepis art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Informację o wyniku postępowania doręczono odwołującemu się w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 3 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   skutku nie mogą odnieść zarzuty skarżącego w kwestii posiadania przez wykonawcę statusu przeciwnika skargi w rozumieniu art

2   -   Skarga ta dotyczy istotnego interesu wykonawcy, któremu jako uczestnikowi postępowania o statusie interwenienta ubocznego winny być doręczane

3   -   skargi doręczenia jej odpisu uczestnikowi- wykonawcy i nieuzupełnienie przez skarżącego w wyznaczonym terminie braku w

+11 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28