Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2004-07-22, UZP/ZO/0-1107/04

Oddala odwołanie

4 / 307

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1107/04

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 22 lipca 2004 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu ArbitrówBogusława Trybulska-Sepioł

Arbitrzy:Jerzy Zydroń

Stanisław Grodzki

ProtokolantUrszula Świerżewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.07.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez "Tyco Polska" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pawińskiego 5A

od oddalenia przez zamawiającego Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Gorzyce, ul. Zamkowa 8

protestu z dnia 2 lipca 2004 r.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża "Tyco Polska" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pawińskiego 5A

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 751 zł 95 gr

(słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć

groszy)

z kwoty wpisu uiszczonego przez "Tyco Polska" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pawińskiego 5A

2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz xxx

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 1 183 zł 05 gr

(słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt trzy złote pięć groszy)

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz "Tyco Polska" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pawińskiego 5A.

3. Uzasadnienie

"Tyco Polska" Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w odwołaniu z dnia 11.07.2004r., wniesionym w ustawowym terminie, zarzuciła Zamawiającemu - Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach - naruszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek dla mężczyzn art. 14, art. 15 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. Strona 2 z 2

177 z późn. zm.). Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian zakwestionowanego § 5 ust. 1 lit. b projektu umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w taki sposób, aby zachodziła równość stron i w określonych przypadkach zapisy umowy nie wyrządzały szkody sprzedawcy. Zdaniem Odwołującego treść projektu umowy narusza art. 5, art. 58 § 1 i § 2 oraz art. 3531 Kodeksu

cywilnego. Twierdzi on, iż załączając umowę do SIWZ, Zamawiający "zmusza" niejako oferentów do podpisywania umowy, której treść może wyrządzić szkodę oferentowi, którego oferta zostanie wybrana. Podnosi, że Zamawiający w § 5 ust. 1 lit. b projektu umowy wprowadza

drastycznie wysoką karę umowną za nieterminową dostawę towarów w
wysokości 50% wartości

dostawy za jakąkolwiek zwłokę. Wprawdzie nie ma przepisów regulujących wysokość kar umownych, to jednak w ocenie Odwołującego Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadach współżycia społecznego oraz równości i ekwiwalentności stron. Kara w wysokości

50% wartości produktów
za jakąkolwiek zwłokę w wydaniu towaru jest karą zbyt wysoką i wywołującą niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. Ponadto zastrzeżenie kary w

takiej wysokości jest sprzeczne
z zasadą współżycia społecznego w rozumieniu art. 58 § 2, jak i

art. 3531 k.c., a tym samym z mocy samego prawa nieważne. Odwołujący wnosi o zmniejszenie

kar zawartych w § 5 ust. 1 lit. b projektu umowy oraz pozostałych kar, w tym kary przewidzianej

w § 5 ust. 2
lit. b tego projektu.

Odwołanie poprzedzone było protestem z dnia 2.07.2004r., w którym zawarty był także

zarzut podniesiony w odwołaniu odnoszący się do § 5 ust. 1 lit. b projektu umowy. Protest ten

nie został przez Zamawiającego rozstrzygnięty.

Zespół Arbitrów zważył, co następuje:

Powstanie i realizacja zamówienia publicznego następuje przy wykorzystaniu instrumentów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

Strona 3 z 3

1964r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Do umów w sprawach zamówień publicznych powinno się, zatem stosować przewidziane w kodeksie cywilnym poszczególne typy umów nazwanych oraz przepisy ogólne dotyczące zobowiązań z uwzględnieniem uregulowań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w prawie zobowiązań jest zasada swobody (wolności)

umów określona w art. 3531 k.c. Swoboda stron w określaniu stosunku zobowiązaniowego nie

jest absolutna, gdyż ograniczona jest tak, co do treści, jak i celu. Ograniczenie polega na tym, że

treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z właściwością (naturą stosunku), ustawą ani zasadami współżycia społecznego. W odniesieniu do umów w sprawach zamówień publicznych

ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza również ograniczenie swobody umów m.in. w

kształtowaniu treści umowy. Ograniczenie to polega przede wszystkim na tym, iż składane przez

wykonawców oferty muszą odpowiadać ustalonym z góry przez Zamawiającego warunkom zamówienia, pod rygorem ich odrzucenia. Art. 36 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo zamówień

publicznych wprost stanowi, że SIWZ zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną

wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający mógł, zatem załączyć do

SIWZ projekt (wzór) umowy ustalając warunki realizacji zamówienia. Aczkolwiek przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakładają na Zamawiającego obowiązku zastosowania

kary umownej, to jednak takie zastrzeżenie jest
dla Zamawiającego korzystne, gdyż zwalnia go z

konieczności wykazania istnienia i wysokości szkody. Na ogół wysokość kary określa się

procentowo w odniesieniu
do wartości świadczenia lub świadczenia zaległego, bądź też według

konkretnej stawki pomnożonej przez dni zwłoki. Stawki kar umownych należy kalkulować według

spodziewanych następstw
majątkowych uchybień. Zamawiający ustalił w § 5 ust. 1 lit. b projektu

umowy, iż dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie zwłoki w

Strona
4 z 4

wydawaniu produktów w wysokości 50% wartości produktów niedostarczonych w terminie. Jednocześnie § 5 ust. 2 lit. b projektu umowy stanowi, że z kolei Zamawiający zapłaci dostawcy karę w wysokości 50% wartości produktów nie odebranych w terminie. Zdaniem Zespołu Arbitrów takie zastrzeżenie dotyczące kar umownych nie narusza zasady swobody umów określonej w art. 3531 k.c., w szczególności ustalona wysokość kary umownej jest dopuszczalna. Zespół Arbitrów nie podziela stanowiska Odwołującego, że postanowienia umowy w tym zakresie naruszają art. 5 i art. 58 § 1 i § 2 k.c. Z uwagi na szczególny przedmiot zamówienia dyscyplina w realizacji zamówienia jest bezwzględna. Załamanie ciągłości dostawy może spowodować ogromne reperkusje w funkcjonowaniu zakładu i narazić Zamawiającego na szkodę

majątkową, gdyż będzie on musiał zorganizować zastępcze formy działania.

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uznania, iż Zamawiający naruszył art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast zarzut naruszenia art. 15 ust. 1 w/w ustawy nie był oceniany przez Zespół Arbitrów, gdyż Odwołujący cofnął go na rozprawie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie art. 191 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona 5 z 5

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ................................................1

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ................................................................... Arbitrzy: ................................................................... ...................................................................

1 Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.

Strona 6 z 6

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop