Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 2014-07-11, VI Ga 148/14 premium

Sygn. akt VI Ga 148/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Gliwińska (sprawozdawca) Sędziowie: SO Elżbieta Jasilkowska SO Zbigniew Regulski Protokolant: Paweł Krauze po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z zamówienia publicznego (...) S.A. w L. przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w B. o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi wniesionej przez (...) S.A. w B. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 622/14 I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącej (...) S.A. w B. na rzecz zamawiającego (...) S.A. w L. kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn. akt VI Ga 148/14 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2014 r., Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy (pkt 1) i obciążyła go kosztami postępowania , zaliczając w poczet postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł uiszczoną przez wykonawcę, zasądziła od wykonawcy na rzecz zamawiającego kwotę 3.600 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (pkt 2) Wyrok powyższy wydany został na podstawie ustaleń faktycznych...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   Krajowa Izba Odwoławcza uznała, ze skarżący utracił status wykonawcy i na obecnym etapie postępowania

2   -   uznanie, iż tylko podmioty posiadające status wykonawcy na etapie wyboru oferty, tj

3   -   podmiotu, któremu nie służył przymiot wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a skarżący do momentu odrzucenia oferty wykonawcą pozostawał. W związku z powyższym

+29 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28