powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA |Sygn. akt [sygnatura ukryta] | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek (spr.), Sędziowie: WSA Ewa Michna, WSA Urszula Zięba, Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r., sprawy ze skargi Uniwersytetu w K., na decyzję Zarządu Województwa M., z dnia 3 września 2015 r. Nr [...], w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , UZASADNIENIE U z a s a d małn i e n i e Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. nr [...] Zarząd Województwa zobowiązał U. (dalej jako "Beneficjent", "Zamawiający") do zwrotu części dofinansowania w kwocie 284.405,93 PLN wypłaconych w formie zaliczki ze środków europejskich wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków tj. 19 listopada 2014 r., do dnia dokonania zwrotu w związku ze stwierdzeniem przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   jedną konsekwencję - za zgodą dwóch stron stosunku prawnego możliwe jest odstąpienie

2   -   formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli

3   -   rodzajem sankcji mającej częściowo charakter kary umownej, którą strony umowy przewidziały w

+11 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.