powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA |Sygn. akt [sygnatura ukryta] | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Waldemar Michaldo (spr.), Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Sędzia: WSA Bogusław Wolas, Protokolant: sekr. sąd. Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2016 r., sprawy ze skarg Gminy T., na decyzje Zarządu Województwa M., z dnia 26 września 2013 r. Nr [...],[...], w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, , , - skargi oddala -, UZASADNIENIE Zarząd Województwa decyzjami z dnia 11 lipca 2013 r. znak: [...] oraz znak: [...] zobowiązał Gminę T. (dalej także jako Beneficjent, Zamawiający) do zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich odpowiednio w wysokości 32 167,49 zł (słownie trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem 49/100) oraz 41 218,62 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemnaście 62/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta. Wskazano, że wydanie ww. decyzji stało się konieczne wobec ustaleń poczynionych przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym regulującym

2   -   rodzajem sankcji mającej częściowo charakter kary umownej, którą strony umowy przewidziały w

3   -   bezpośrednio mogą determinować po jego stronie proces decyzyjny przy podejmowaniu starań

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.