powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA |Sygn. akt [sygnatura ukryta] | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Waldemar Michaldo (spr.), Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Sędzia: WSA Bogusław Wolas, Protokolant: sekr. sąd. Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2016 r., sprawy ze skarg Gminy T., na decyzje Zarządu Województwa M., z dnia 26 września 2013 r. Nr [...],[...], w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, , , - skargi oddala -, UZASADNIENIE Zarząd Województwa decyzjami z dnia 11 lipca 2013 r. znak: [...] oraz znak: [...] zobowiązał Gminę T. (dalej także jako Beneficjent, Zamawiający) do zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich odpowiednio w wysokości 32 167,49 zł (słownie trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem 49/100) oraz 41 218,62 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemnaście 62/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym regulującym

2   -   rodzajem sankcji mającej częściowo charakter kary umownej, którą strony umowy przewidziały w

3   -   bezpośrednio mogą determinować po jego stronie proces decyzyjny przy podejmowaniu starań

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.