[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 grudnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2015 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR" Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra orzeka: 1) uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności wykluczenia wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim z postępowania o udzielenie zamówienia oraz uznania oferty tego wykonawcy za odrzuconą, - powtórzenie czynności badania i oceny oferty wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim wraz z oceną pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu; 2) kosztami ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty

1   -   złożenia wadium na nowy okres związania ofertą. Za niedopuszczalne w świetle przepisu należy natomiast uznać przedłużenie ważności wadium dokonane po upływie terminu związania ofertą, nawet jeśli wadium wniesione wraz ze składaniem ofert zachowywało ważność przez dłuższy okres

2   -   z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia

3   -   odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podnosząc w uzasadnieniu faktycznym okoliczności: "Wykonawca, (…) przedłużył termin związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium. Aneks przedłużający ważność wadium został wniesiony po terminie", zamawiający zarzucił brak jednoczesności czynności przedłużenia terminu związania ofertą z przedłużeniem ważności wadium oraz przedłużenie ważności wadium po terminie wyznaczonym przez zamawiającego, co wskazuje

+107 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28