powrót do wyników wyszukiwania

Stosowanie art. 36 ust. 5 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - podwykonawstwo a dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą PZP" wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do stwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może powołać się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP na zasoby podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy sam bezpośrednio ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia

2   -   podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą

3   -   zasoby tego podwykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania

+15 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.