Stosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych przy powierzaniu wykonywania zadań powiatu z tytułu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców innemu powiatowi.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 19 pkt 5 powyższej ustawy do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu. Realizowanie ustawowych zadań powiatu z tytułu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców może odbywać się również przy pomocy placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych innych powiatów. Przewiduje to art. 86 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym w przypadku gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nieposiadający miejsca w placówce opiekuńczo - wychowawczej albo rodziny zastępczej wystąpi do powiatu prowadzącego tego typu placówkę lub posiadającego rodzinę zastępczą o przyjęcie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki albo niedostosowanego społecznie, powiat prowadzący taką placówkę lub ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "porozumienie"

1   -   roboty budowlane. To co odróżnia porozumienia zawierane pomiędzy powiatami w trybie

2   -   to jego przedmiot. Przedmiotem zawieranego porozumienia nie jest bowiem zobowiązanie do

3   -   powiatu). W konsekwencji przedmiot zawieranego porozumienia nie leży w sferze prawa

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28