Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 2015-05-04, III SA/Gl 404/15

III SA/Gl 404/15 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Herman (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Kandut, Protokolant Izabela Maj- Dziubańska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2015 r. przy udziale - sprawy ze skargi Miasta G. na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007-2013 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Zarządu Województwa [...] na rzecz strony skarżącej kwotę 36 937 (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] , Zarząd Województwa [...] jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa [...] po rozpatrzeniu wniosku Miasta G. z dnia [...] r. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Zarządu Województwa [...] nr [...] z dnia [...] r. dotyczącą zwrotu dofinansowania przez Miasto G. jako Beneficjenta projektu pn. "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej [...] " realizowanego w oparciu o umowę z dnia 30 września 2010 r. o numerze [...] w ramach ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

1   -   sprawie wszczęcia procedury związanej z rozwiązaniem umowy, na zasadzie porozumienia stron. IZ RPO WSL, w ślad za podjętą uchwałą Zarządu, skierowała do

2   -   r. oświadczenia woli o jej rozwiązaniu, a to wobec braku zgody beneficjenta na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ku czemu Zarząd zmierzał podejmując

3   -   sprawie wszczęcia procedury związanej z rozwiązaniem umowy na zasadzie porozumienia stron. Zarząd Województwa [...] w dniu 21

+163 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28