powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 października 2014 r. przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Polkomtel Sp. z o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Polkomtel Sp. z o.o. na rzecz Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.