powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 września 2014 r. przez wykonawcę Mostostal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 5, 31-752 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk przy udziale wykonawcy Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2.kosztami postępowania obciąża wykonawcę Mostostal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 5, 31-752 Kraków i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Mostostal Kraków S.A. z siedzibą w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.