powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 17 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 15 września 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 września 2014 r. przez wykonawcę R. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MARBUD R. K., ul. Reja 7, 41-216 Sosnowiec w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Sosnowiec - reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec przy udziale wykonawcy H. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych H. K., ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę R. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MARBUD R. K. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.