powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 12 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 sierpnia 2014 r. przez wykonawcę ESAPROJEKT Sp. z o.o., 41 - 506 Chorzów, ul. Długa 1-3 w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, 06 - 200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2 przy udziale wykonawcy Asseco Poland S.A., 35 - 322 Rzeszów, ul. Olchowa 14 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na wykonawcę ESAPROJEKT Sp. z o.o., 41 - 506 Chorzów, ul. Długa 1-3 kwoty 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy zero...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.