[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 18 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2014 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lipca 2014 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BUDREX M. S……….. i wspólnicy Sp. jawna Gorajec Zagroble 48, 22-463 Radecznica w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwierzyniec ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych BUDREX M. S……….. i wspólnicy Sp. jawna kwoty 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. Przewodniczący: ……………….……… Sygn. akt: [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej

1   -   z tym nie złożył żadnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Odwołujący zarzucił

2   -   skutecznego doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień pocztą elektroniczną (nie potwierdzonego przez

3   -   się do wezwania w przedmiocie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz ponownego badania treści

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28