powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Łukasz Liskiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2014 r. przez wykonawcę Philips Polska sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy udziale wykonawcy Drager Polska sp. z o.o. w Bydgoszczy, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Philips Polska sp. z o.o. w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Philips Polska sp. z o.o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.