powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt KIO 1304/13 POSTANOWIENIE z dnia 2 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2014 r. przez wykonawcę Fux System sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku postanawia: 1. odrzuca odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża Fux System sp. z o.o. z siedzibą W Gorzowie Wlkp. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Fux System sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.