powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 26 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2014 r. przez CEZAR C. M. i P. G. Sp. j., ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom w postępowaniu prowadzonym przez Gmina Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, w ramach której nakazuje Zamawiającemu wezwania CEZAR C. M. i P. G. Sp. j. do uzupełnienia dokumentu przedmiotowego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 2. kosztami postępowania obciąża Gmina Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.