powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 18 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 18 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2014 r. przez Odwołującego - przedsiębiorcę R. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARKADA R. N., 42-500 Będzin, ul. Orkana Władysława 16 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Sławków, 41-260 Sławków, Rynek 1 postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 10.000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.