Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-06-09, KIO 1048/14 premium

Sygn. akt: KIO 1048/14 WYROK z dnia 9 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący:Magdalena Rams Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2014 r. przez wykonawcę Gryfskand Sp. z o.o., z siedzibą w Gryfinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Regeneracja granulowanego węgla aktywnego z filtrów węglowych Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym Zakładu Centralnego SUW Filtry prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przy udziale wykonawcy Jacobi Carbons Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego tj. Gryfskand Sp. z o.o., z siedzibą w Gryfinie., i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego Gryfskand Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie tytułem wpisu od odwołania; Stosowanie do art. 198a i 198b ustawy z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28