[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 26 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2014 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "INSBUD" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33- 100 Tarnów w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, przy udziale wykonawcy Sanitex Sp. z o.o., Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Sanitex sp. z o.o. z Tryńczy oraz czynności odrzucenia oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych "INSBUD" Sp. z o.o. z Tarnowa i nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z udziałem wnoszącego odwołanie wykonawcy; 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów

1   -   z uwagi na zrównanie niskiej ceny stanowiącej przejaw dozwolonej i pożądanej konkurencji rynkowej z rażąco nisko ceną, a także zakwestionował stanowisko Zamawiającego, co do braku dowodów załączonych do wyjaśnień, co miało te wyjaśnienia czynić bezprzedmiotowymi. Do postępowania odwoławczego

2   -   pracowników. W konkluzji wskazał na brak wyjaśnień wystarczająco szczegółowych, umotywowanych oraz przekonywujących, że cena nie jest rażąco niska. Stwierdził także, że (…) pominięcie w wyjaśnieniach elementów oczekiwanych przez zamawiającego, przy jednoczesnym złożeniu wyjaśnień niepełnych, ogólnikowych, nierozpraszających wątpliwości leżących

3   -   odrzucenia oferty Odwołującego nie był brak wyjaśnień, ale brak wystarczająco szczegółowych, umotywowanych oraz przekonywujących wyjaśnień, oraz brak dowodów, że cena nie jest rażąco niska, co w sytuacji braku przejrzystości wezwania nie pozwala uznać

+39 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28