powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2014 r. przez Odwołującego - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg, ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, przy udziale Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.