powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 22 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman Protokolant: Agata Dziuban Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 7 stycznia 2014 r. przez wykonawcę: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, przy udziale wykonawców: A. GTS Poland S.A. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, B. EXATEL S A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w treści uzasadnienia wyroku. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.