powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt KIO 2390/12 WYROK z dnia 23 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Emil Kawa Marek Koleśnikow Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2012 r. przez Dariusza A.a prowadzącego działalność pod firmą Przewóz Osób i Towarów Firma "Aramis" Dariusz A. w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Lisia Góra orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Dariusza A.a prowadzącego działalność pod firmą Przewóz Osób i Towarów Firma "Aramis" Dariusz A. w Tarnowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Dariusza A.a prowadzącego działalność pod firmą Przewóz Osób i Towarów Firma "Aramis" Dariusz A. w Tarnowie tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.