powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 września 2013 r. przez wykonawcę TurboCare Sp. z o.o. ul. Paprotna 12a 51-117 Wrocław, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo 76 74-105 Nowe Czarnowo, przy udziale Wykonawcy - Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 13 40-615 Katowice zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża TurboCare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i: 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez TurboCare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania, 2.2. Zasądza od TurboCare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP w sposób niewłaściwy i

2   -   podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP. Wprawdzie z brzmienia § 7 ust. 2 obowiązującego Rozporządzenia wynika, że

3   -   podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP. (pkt. III.1.3

+46 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.